Tag: FX2N-48MT-ESS/UL

FX2N-128MT-ESS/UL

PLC Mitsubishi Model:  FX2N-128MT-ESS/UL Nguồn cấp 100-240VAC 128 đầu vào ra: 64 đầu vào + 64 đầu ra transistor             Thông tin sản phẩm dòng FX2N-128M:   128 In/Out Thông tin FX2N-128MR-ES/UL FX2N-128MT-ESS/UL Số đầu vào/ra 128 128 Nguồn cấp 100-240VAC 100-240VAC Số đầu vào 64 64 Số đầu ra …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/plc-mitsubishi-fx2n-128mt-essul/

FX2N-128MR-ES/UL

PLC Mitsubishi Model:  FX2N-128MR-ES/UL Nguồn cấp 100-240VAC 128 đầu vào ra: 64 đầu vào + 64 đầu ra relay             Thông tin sản phẩm dòng FX2N-128M:   128 In/Out Thông tin FX2N-128MR-ES/UL FX2N-128MT-ESS/UL Số đầu vào/ra 128 128 Nguồn cấp 100-240VAC 100-240VAC Số đầu vào 64 64 Số đầu ra …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/plc-mitsubishi-fx2n-128mr-esul/

FX2N-80MT-DSS

PLC Mitsubishi             Model:  FX2N-80MT-DSS Nguồn cấp 24VDC 80 đầu vào ra: 40 đầu vào + 40 đầu ra transistor             Thông tin sản phẩm dòng FX2N-80M:   80 In/Out Thông tin FX2N-80MR-ES/UL FX2N-80MR-DS FX2N-80MT-ESS/UL FX2N-80MT-DSS Số đầu vào/ra 80 80 80 80 Nguồn cấp …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/plc-mitsubishi-fx2n-80mt-dss/

FX2N-80MT-ESS/UL

PLC Mitsubishi             Model:  FX2N-80MT-ESS/UL Nguồn cấp 100-240VAC 80 đầu vào ra: 40 đầu vào + 40 đầu ra transistor             Thông tin sản phẩm dòng FX2N-80M:   80 In/Out Thông tin FX2N-80MR-ES/UL FX2N-80MR-DS FX2N-80MT-ESS/UL FX2N-80MT-DSS Số đầu vào/ra 80 80 80 80 Nguồn cấp …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/plc-mitsubishi-fx2n-80mt-essul/

FX2N-80MR-DS

PLC Mitsubishi             Model:  FX2N-80MR-DS Nguồn cấp 24VDC 80 đầu vào ra: 40 đầu vào + 40 đầu ra relay             Thông tin sản phẩm dòng FX2N-80M:   80 In/Out Thông tin FX2N-80MR-ES/UL FX2N-80MR-DS FX2N-80MT-ESS/UL FX2N-80MT-DSS Số đầu vào/ra 80 80 80 80 Nguồn cấp …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/plc-mitsubishi-fx2n-80mr-ds/

FX2N-80MR-ES/UL

PLC Mitsubishi             Model:  FX2N-80MR-ES/UL Nguồn cấp 100-240VAC 80 đầu vào ra: 40 đầu vào + 40 đầu ra relay             Thông tin sản phẩm dòng FX2N-80M:   80 In/Out Thông tin FX2N-80MR-ES/UL FX2N-80MR-DS FX2N-80MT-ESS/UL FX2N-80MT-DSS Số đầu vào/ra 80 80 80 80 Nguồn cấp …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/plc-mitsubishi-fx2n-80mr-esul/

FX2N-64MT-DSS

PLC Mitsubishi             Model:  FX2N-64MT-DSS Nguồn cấp 24VDC 64 đầu vào ra: 32 đầu vào + 32 đầu ra transistor             Thông tin sản phẩm dòng FX2N-64M:   64 In/Out Thông tin FX2N-64MR-ES/UL FX2N-64MR-DS FX2N-64MT-ESS/UL FX2N-64MT-DSS Số đầu vào/ra 64 64 64 64 Nguồn cấp …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/plc-mitsubishi-fx2n-64mt-dss/

FX2N-64MT-ESS/UL

PLC Mitsubishi             Model:  FX2N-64MT-ESS/UL Nguồn cấp 100-240VAC 64 đầu vào ra: 32 đầu vào + 32 đầu ra transistor             Thông tin sản phẩm dòng FX2N-64M:   64 In/Out Thông tin FX2N-64MR-ES/UL FX2N-64MR-DS FX2N-64MT-ESS/UL FX2N-64MT-DSS Số đầu vào/ra 64 64 64 64 Nguồn cấp …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/plc-mitsubishi-fx2n-64mt-essul/

FX2N-64MR-DS

PLC Mitsubishi             Model:  FX2N-64MR-DS Nguồn cấp 24VDC 64 đầu vào ra: 32 đầu vào + 32 đầu ra relay             Thông tin sản phẩm dòng FX2N-64M:   64 In/Out Thông tin FX2N-64MR-ES/UL FX2N-64MR-DS FX2N-64MT-ESS/UL FX2N-64MT-DSS Số đầu vào/ra 64 64 64 64 Nguồn cấp …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/plc-mitsubishi-fx2n-64mr-ds/

FX2N-64MR-ES/UL

PLC Mitsubishi             Model:  FX2N-64MR-ES/UL Nguồn cấp 100-240VAC 64 đầu vào ra: 32 đầu vào + 32 đầu ra relay             Thông tin sản phẩm dòng FX2N-64M:   64 In/Out Thông tin FX2N-64MR-ES/UL FX2N-64MR-DS FX2N-64MT-ESS/UL FX2N-64MT-DSS Số đầu vào/ra 64 64 64 64 Nguồn cấp …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/plc-mitsubishi-fx2n-64mr-esul/

FX2N-48MT-DSS

PLC Mitsubishi             Model:  FX2N-48MT-DSS Nguồn cấp 24VDC 48 đầu vào ra: 24 đầu vào + 24 đầu ra transistor             Thông tin sản phẩm dòng FX2N-48M:   48 In/Out Thông tin FX2N-48MR-ES/UL FX2N-48MR-DS FX2N-48MT-ESS/UL FX2N-48MT-DSS Số đầu vào/ra 48 48 48 48 Nguồn cấp …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/plc-mitsubishi-fx2n-48mt-dss/

FX2N-48MT-ESS/UL

PLC Mitsubishi             Model:  FX2N-48MT-ESS/UL Nguồn cấp 100-240VAC 48 đầu vào ra: 24 đầu vào + 24 đầu ra transistor             Thông tin sản phẩm dòng FX2N-48M:   48 In/Out Thông tin FX2N-48MR-ES/UL FX2N-48MR-DS FX2N-48MT-ESS/UL FX2N-48MT-DSS Số đầu vào/ra 48 48 48 48 Nguồn cấp …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/plc-mitsubishi-fx2n-48mt-essul/

FX2N-48MR-DS

PLC Mitsubishi             Model:  FX2N-48MR-DS Nguồn cấp 24VDC 48 đầu vào ra: 24 đầu vào + 24 đầu ra relay             Thông tin sản phẩm dòng FX2N-48M:   48 In/Out Thông tin FX2N-48MR-ES/UL FX2N-48MR-DS FX2N-48MT-ESS/UL FX2N-48MT-DSS Số đầu vào/ra 48 48 48 48 Nguồn cấp …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/plc-mitsubishi-fx2n-48mr-ds/

FX2N-48MR-ES/UL

PLC Mitsubishi             Model:  FX2N-48MR-ES/UL Nguồn cấp 100-240VAC 48 đầu vào ra: 24 đầu vào + 24 đầu ra relay             Thông tin sản phẩm dòng FX2N-48M:   48 In/Out Thông tin FX2N-48MR-ES/UL FX2N-48MR-DS FX2N-48MT-ESS/UL FX2N-48MT-DSS Số đầu vào/ra 48 48 48 48 Nguồn cấp …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/plc-mitsubishi-fx2n-48mr-esul/

FX2N-32MT-DSS

PLC Mitsubishi             Model:  FX2N-32MT-DSS Nguồn cấp 24VDC 32 đầu vào ra: 16 đầu vào + 16 đầu ra transistor             Thông tin sản phẩm dòng FX2N-32M:   32 In/Out Thông tin FX2N-32MR-ES/UL FX2N-32MR-DS FX2N-32MT-ESS/UL FX2N-32MT-DSS Số đầu vào/ra 32 32 32 32 Nguồn cấp …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/plc-mitsubishi-fx2n-32mt-dss/

0948.956.835