Biểu đồ thời gian (Biểu đồ hoạt động)

Biểu đồ thời gian cho chúng ta biết được trạng thái hoạt động của bộ định thời.

< Phương thức chỉ thị >
Trạng thái hoạt động được biểu hiện bằng sơ đồ của .


ON              OFF
↓       ↓
Thời gian

Trục dọc: Trạng thái hoạt động ON/OFF
Trục ngang: tiến triển thời gian

Bạn phải hiểu rõ cách đọc và vẽ biểu đồ thời gian, bởi vì nó được sử dụng để biểu hiện sự thay đổi trạng thái hoạt động của bộ định thời và các thiết bị điều khiển khác.


0948.956.835Chat Zalo