E5CZ-R2MT  E5CZ-Q2MT  E5CZ-C2MT
     
Loại 48×48, đầu ra rơ le, 2 đầu ra cảnh báo, gắn thêm được board. Loại 48×48, đầu ra điện áp 12VDC, 2 đầu ra cảnh báo, gắn thêm được board. Loại 48×48, đầu ra dòng, 2 đầu ra cảnh báo, gắn thêm được board.
E5AZ-R3MT  E5AZ-Q3MT E5AZ-C3MT 
     
Loại 96×96 đầu ra rơ le, 3 đầu ra cảnh báo, gắn thêm được board. Loại 96×96, đầu ra điện áp 12VDC, 3 đầu ra cảnh báo, gắn thêm được board. Loại 96×96, đầu ra dòng, 3 đầu ra cảnh báo, gắn thêm được board.
E5EZ-R3MT E5EZ-Q3MT   E5EZ-C3MT
     
Loại 48×96 đầu ra rơ le, 3 đầu ra cảnh báo, gắn thêm được board. Loại 48×96, đầu ra điện áp 12VDC, 3 đầu ra cảnh báo, gắn thêm được board. Loại 48×96, đầu ra dòng, 3 đầu ra cảnh báo, gắn thêm được board.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *