Content Protection by DMCA.com
E2GN-M12KS02-WP-B1  E2GN-M12KS02-WP-C1  E2GN-M12KN05-WP-B1
     
 Loại M12 Khoảng cách 2mm, PNP, NO   Loại M12 Khoảng cách 2mm, NPN, NO  Loại M12 Khoảng cách 5mm, PNP, NO
 E2GN-M12KN05-WP-C1  E2GN-M18KS05-WS-B1  E2GN-M18KS05-WS-C1
     
  Loại M12 Khoảng cách 5mm, NPN, NO   Loại M18 Khoảng cách 5mm, PNP, NO  Loại M18 Khoảng cách 5mm, NPN, NO
 E2GN-M18KN08-WS-B1  E2GN-M18KN08-WS-C1
   
  Loại M18 Khoảng cách 8mm, PNP, NO   Loại M18 Khoảng cách 8mm, NPN, NO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.