E52MY-CA10C D6.3MM E52MY-CA15C D6.3MM E52MY-CA20C D6.3MM
     
 Thermocouple, L=100mm, D=6.3mm. 0-900oC  Thermocouple, L=150mm, D=6.3mm. 0-900oC  Thermocouple, L=200mm, D=6.3mm. 0-900oC
 Xem chi tiết >>  Xem chi tiết >>  Xem chi tiết >>
E52MY-CA30C D6.3MM E52MY-CA6D D4.7MM E52MY-CA15D D4.7MM 
     
 Thermocouple, L=300mm, D=6.3mm. 0-900oC  Thermocouple, L=100mm, D=4.7mm. 0-400oC  Thermocouple, L=150mm, D=4.7mm. 0-400oC
 Xem chi tiết >>  Xem chi tiết >>  Xem chi tiết >>
E52MY-PT10C D6.3MM E52MY-PT15C D6.3MM E52MY-PT20C D6.3MM
     
 Pt100, L=100mm, D=6.3mm. 0-400oC  Pt100, L=150mm, D=6.3mm. 0-400oC  Pt100, L=200mm, D=6.3mm. 0-400oC
 Xem chi tiết >>  Xem chi tiết >>  Xem chi tiết >>
E52MY-PT30C D6.3MM E52MY-PT40C D6.3MM E52MY-PT80C
     
 Pt100, L=300mm, D=6.3mm. 0-400oC  Pt100, L=400mm, D=6.3mm. 0-400oC  Pt100, L=800mm, D=6.3mm. 0-400oC
 Xem chi tiết >>  Xem chi tiết >>  Xem chi tiết >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *