S8JX-G01505CD S8JX-G01512CD S8JX-G01524CD
 S8JX G01505CD S8JX G01505CD  S8JX G01505CD S8JX G01505CD  S8JX G01505CD S8JX G01505CD
Bộ nguồn 15W-3A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 05VDC Bộ nguồn 15W-1A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 12VDC Bộ nguồn 15W-0.65A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 24VDC
S8JX-G03005CD S8JX-G03512CD S8JX-G03524CD
     
Bộ nguồn 35W-7A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 05VDC Bộ nguồn 35W-3A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 12VDC Bộ nguồn 35W-1.5A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 24VDC
S8JX-G05005CD S8JX-G05012CD S8JX-G05024CD
     
Bộ nguồn 50W-10A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 05VDC Bộ nguồn 50W-4.2A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 12VDC Bộ nguồn 50W-2.1A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 24VDC
S8JX-G10005CD S8JX-G10012CD S8JX-G10024CD
 S8JX G10024CD S8JX G10024CD  S8JX G10024CD S8JX G10024CD  S8JX G10024CD S8JX G10024CD
Bộ nguồn 100W-20A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 05VDC Bộ nguồn 100W-8.5A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 12VDC Bộ nguồn 100W-4.5A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 24VDC
S8JX-G15005CD S8JX-G15012CD S8JX-G15024CD
     
Bộ nguồn 150W-30A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 05VDC Bộ nguồn 150W-13A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 12VDC Bộ nguồn 150W-6.5A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 24VDC
S8JX-G30005CD S8JX-G30012CD S8JX-G30024CD
 S8JX G30005CD S8JX G30005CD  S8JX G30005CD S8JX G30005CD  S8JX G30005CD S8JX G30005CD
Bộ nguồn 300W-60A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 05VDC Bộ nguồn 300W-27A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 12VDC Bộ nguồn 300W-14A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 24VDC
S8JX-G60005C S8JX-G60012C S8JX-G60024C
     
Bộ nguồn 600W-120A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 05VDC Bộ nguồn 600W-50A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 12VDC Bộ nguồn 600W-27A, đầu vào 200-240 VAC đầu ra 24VDC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *