CPM2A-20CDR-A CPM2A-30CDR-A CPM2A-30CDR-D
     
12 đầu vào, 8 đầu ra rơ le, nguồn AC220.ƒ  18 đầu vào, 12 đầu ra rơ le, nguồn AC220.  18 đầu vào, 12 đầu ra rơ le, nguồn 24VDC
CPM2A-30CDT-D CPM2A-40CDR-A CPM2A-40CDT-D
     
  18 đầu vào, 12 đầu ra transistor NPN nguồn 24VDC   24 đầu vào, 16 đầu ra rơ le, nguồn 220AC  24 đầu vào, 16 đầu ra transistor NPN, nguồn 24VDC
CPM2A-60CDR-A CPM2A-60CDR-D CPM2A-60CDT-D
     
36 đầu vào, 24 đầu ra rơ le, nguồn 220AC 36 đầu vào, 24 đầu ra rơ le, nguồn 24VDC 36 đầu vào, 24 đầu ra transistor NPN, nguồn 24VDC