Return to Bộ lập trình (PLC)

CPM1A

CPM1A-10CDR-A-V1 CPM1A-10CDT-A-V1 CPM1A-10CDT1-A-V1
 CPM1A 10CDR A V1  CPM1A 10CDR A V1  CPM1A 10CDR A V1
PLC 6 DC inputs/4 relay Outputs, nguồn 100-240AC PLC 6 DC inputs/4 transistor NPN Outputs, nguồn 100-240AC PLC 6 DC inputs/4 transistor PNP Outputs, nguồn 100-240AC
CPM1A-10CDR-D-V1 CPM1A-10CDT-D-V1 CPM1A-10CDT1-D-V1
 CPM1A 10CDR A V1  CPM1A 10CDR A V1  CPM1A 10CDR A V1
PLC 6 DC inputs/4 relay Outputs, nguồn 24DC PLC 6 DC inputs/4 transistor NPN Outputs, nguồn 24DC PLC 6 DC inputs/4 transistor PNP Outputs, nguồn 24DC
CPM1A-20CDR-A-V1 CPM1A-20CDT-A-V1 CPM1A-20CDT1-A-V1
 CPM1A 20CDR A V1 CPM1A 20CDR A V1  CPM1A 20CDR A V1 CPM1A 20CDR A V1  CPM1A 20CDR A V1 CPM1A 20CDR A V1
PLC 12 DC inputs/8 relay Outputs, nguồn 100-240AC PLC 12 DC inputs/8 transistor NPN Outputs, nguồn 100-240AC PLC 12 DC inputs/8 transistor PNP Outputs, nguồn 100-240AC
CPM1A-20CDR-D-V1 CPM1A-20CDT-D-V1 CPM1A-20CDT1-D-V1
 CPM1A 20CDR A V1 CPM1A 20CDR A V1  CPM1A 20CDR A V1 CPM1A 20CDR A V1  CPM1A 20CDR A V1 CPM1A 20CDR A V1
PLC 12 DC inputs/8 relay Outputs, nguồn 24DC PLC 12 DC inputs/8 transistor NPN Outputs, nguồn 24DC PLC 12 DC inputs/8 transistor PNP Outputs, nguồn 24DC
CPM1A-30CDR-A-V1 CPM1A-30CDT-A-V1 CPM1A-30CDT1-A-V1
 CPM1A 30CDR A V1 CPM1A 30CDR A V1    
PLC 18 DC inputs/12 relay Outputs, nguồn 100-240AC PLC 18 DC inputs/12 transistor NPN Outputs, nguồn 100-240AC PLC 18 DC inputs/12 transistor PNP Outputs, nguồn 100-240AC
CPM1A-30CDR-D-V1 CPM1A-30CDT-D-V1 CPM1A-30CDT1-D-V1
     
PLC 18 DC inputs/12 relay Outputs, nguồn  24DC PLC 18 DC inputs/12 transistor NPN Outputs, nguồn  24DC PLC 18 DC inputs/12 transistor PNP Outputs, nguồn  24DC
CPM1A-40CDR-A-V1 CPM1A-40CDT-A-V1 CPM1A-40CDT1-A-V1
     
PLC 24 DC inputs/16 relay Outputs, nguồn 100-240AC PLC 24 DC inputs/16 transistor NPN Outputs, nguồn 100-240AC PLC 24 DC inputs/16 transistor PNP Outputs, nguồn 100-240AC
CPM1A-40CDR-D-V1 CPM1A-40CDT-D-V1 CPM1A-40CDT1-D-V1
     
PLC 24 DC inputs/16 relay Outputs, nguồn 24DC PLC 24 DC inputs/16 transistor NPN Outputs, nguồn 24DC PLC 24 DC inputs/16 transistor PNP Outputs, nguồn 24DC

Permanent link to this article: https://banbientan.com/omron/bo-dieu-khien-lap-trinh-plc/cpm1a/

0948.956.835