3G3MX2-A4007 3G3MX2-A4015 3G3MX2-A4022
 3G3MX2 A4007 238x300 3G3MX2 A4007  3G3MX2 A4007 238x300 3G3MX2 A4007  3G3MX2 A4007 238x300 3G3MX2 A4007
3 pha 380VAC, công suất 0.75Kw 3 pha 380VAC, công suất 1.5Kw 3 pha 380VAC, công suất 2.2Kw
3G3MX2-A4030 3G3MX2-A4040 3G3MX2-A4055
 3G3MX2 A4007 238x300 3G3MX2 A4007  3G3MX2 A4007 238x300 3G3MX2 A4007  3G3MX2 A4007 238x300 3G3MX2 A4007
3 pha 380VAC, công suất 3.0Kw 3 pha 380VAC, công suất 4.0Kw 3 pha 380VAC, công suất 5.5Kw
3G3MX2-A4075 3G3MX2-A4110 3G3MX2-A4150
 3G3MX2 A4007 238x300 3G3MX2 A4007  3G3MX2 A4007 238x300 3G3MX2 A4007  3G3MX2 A4007 238x300 3G3MX2 A4007
3 pha 380VAC, công suất 7.5Kw 3 pha 380VAC, công suất 11Kw 3 pha 380VAC, công suất 15Kw
3G3MX2-A2007 3G3MX2-A2015 3G3MX2-A2022
 3G3MX2 A4007 238x300 3G3MX2 A4007  3G3MX2 A4007 238x300 3G3MX2 A4007  3G3MX2 A4007 238x300 3G3MX2 A4007
3 pha 220VAC, công suất 0.75Kw 3 pha 220VAC, công suất 1.5Kw 3 pha 220VAC, công suất 2.2Kw
3G3MX2-A2037 3G3MX2-A2055 3G3MX2-A2075
 3G3MX2 A4007 238x300 3G3MX2 A4007  3G3MX2 A4007 238x300 3G3MX2 A4007  3G3MX2 A4007 238x300 3G3MX2 A4007
3 pha 220VAC, công suất 3.7Kw 3 pha 220VAC, công suất 5.5Kw 3 pha 220VAC, công suất 7.5Kw
3G3MX2-A2110 3G3MX2-A2150  
 3G3MX2 A4007 238x300 3G3MX2 A4007  3G3MX2 A4007 238x300 3G3MX2 A4007
3 pha 220VAC, công suất 11Kw 3 pha 220VAC, công suất 15Kw

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *