Định nghĩa về Tích phân

Trong kiểm soát nhiệt độ, thuật ngữ “Tích phân” dùng để chỉ phản hồi cụ thể của thiết bị kiểm soát đối với chênh lệch giữa nhiệt độ đo được và nhiệt độ mong muốn qua thời gian.

Phản hồi của thiết bị kiểm soát được tích phân khi thời gian mà đầu ra cách xa điểm đặt được tích hợp (cộng vào) trở lại đầu ra của thiết bị kiểm soát để loại bỏ độ lệch tỷ lệ.

Permanent link to this article: https://banbientan.com/pi/

0948.956.835
%d bloggers like this: