E5CC

E5CC-RX2ASM-800 E5CC-QX2ASM-800 E5CC-CX2ASM-800
     
Loại 48×48, Đầu ra điều khiển 1 rơ le, 2 Alarm, nguồn AC100-240 Loại 48×48, Đầu ra điều khiển SSR, 2 Alarm, nguồn AC100-240 Loại 48×48, Đầu ra điều 4-20mA, 2 Alarm, nguồn AC100-240
E5CC-RX2DSM-800 E5CC-QX2DSM-800 E5CC-CX2DSM-800
     
Loại 48×48, Đầu ra điều khiển 1 rơ le, 2 Alarm, nguồn 24 VAC/VDC Loại 48×48, Đầu ra điều khiển SSR, 2 Alarm, nguồn 24 VAC/VDC Loại 48×48, Đầu ra điều 4-20mA, 2 Alarm, nguồn 24 VAC/VDC
E5CC-RX2ASM-801 E5CC-QX2ASM-801 E5CC-RX2DSM-801
     
Loại 48×48, Đầu ra điều khiển 1 rơ le, 2 Alarm, 2 đầu vào sự kiện, nguồn AC100-240 Loại 48×48, Đầu ra điều khiển SSR, 2 Alarm, 2 đầu vào sự kiện, nguồn AC100-240 Loại 48×48, Đầu ra điều khiển 1 rơ le, 2 Alarm, 2 đầu vào sự kiện, nguồn 24 VAC/VDC
E5CC-QX2DSM-801 E5CC-RX2ASM-802 E5CC-QX2ASM-802
     
Loại 48×48, Đầu ra điều khiển SSR, 2 Alarm, 2 đầu vào sự kiện, nguồn 24 VAC/VDC Loại 48×48, Đầu ra điều khiển 1 rơ le, 2 Alarm, RS485, nguồn AC100-240 Loại 48×48, Đầu ra điều khiển SSR, 2 Alarm, RS485, nguồn AC100-240
E5CC-RX2DSM-802 E5CC-QX2DSM-802 E5CC-CX2ASM-804
     
Loại 48×48, Đầu ra điều khiển 1 rơ le, 2 Alarm, RS485, nguồn  24 VAC/VDC Loại 48×48, Đầu ra điều khiển SSR, 2 Alarm, RS485, nguồn 24 VAC/VDC Loại 48×48, Đầu ra điều khiển 1 rơ le, 2 Alarm, RS485, đầu vào sự kiện 2, nguồn AC100-240
E5CC-CX2DSM-804
 
Loại 48×48, Đầu ra điều khiển 1 rơ le, 2 Alarm, RS485, đầu vào sự kiện 2, nguồn  24 VAC/VDC

Gửi phản hồi