E5AK – E5EK – E5CK

E5AK-AA2 E5CK-AA1 E5EK-AA2
     
Kích thước 96×96, Đầu ra có thể lựa chọn rơ le, điện áp hoặc dòng, 2 đầu ra cảnh báo Kích thước 48×48, Đầu ra có thể lựa chọn rơ le, điện áp hoặc dòng, 1 đầu ra cảnh báo Kích thước 48×96, Đầu ra có thể lựa chọn rơ le, điện áp hoặc dòng, 2 đầu ra cảnh báo

Gửi phản hồi