CP1E-N14DR-A CP1E-N14DT-A CP1E-N14DT1-A
     
PLC 8 DC input – 6 rơ le Output, Nguồn AC 100-240 PLC 8 DC input – 6 Transistor NPN Output, Nguồn AC 100-240 PLC 8 DC input – 6 Transistor PNP Output, Nguồn AC 100-240
CP1E-N14DR-D CP1E-N14DT-D CP1E-N14DT1-D
     
PLC 8 DC input – 6 rơ le Output, Nguồn DC24 PLC 8 DC input – 6 Transistor NPN Output, Nguồn DC24 PLC 8 DC input – 6 Transistor PNP Output, Nguồn DC24
CP1E-N20DR-A CP1E-N20DT-A CP1E-N20DT1-A
     
PLC 12 DC input – 8 rơ le Output, Nguồn AC 100-240 PLC 12 DC input – 8 Transistor NPN Output, Nguồn AC 100-240 PLC 12 DC input – 8 Transistor PNP Output, Nguồn AC 100-240
CP1E-N20DR-D CP1E-N20DT-D CP1E-N20DT1-D
     
PLC 12 DC input – 8 rơ le Output, Nguồn DC24 PLC 12 DC input – 8 Transistor NPN Output, Nguồn DC24 PLC 12 DC input – 8 Transistor PNP Output, Nguồn DC24
CP1E-N30DR-A CP1E-N30DT-A CP1E-N30DT1-A
 CP1E N30DR A 300x273 CP1E N30DR A  CP1E N30DR A 300x273 CP1E N30DR A  CP1E N30DR A 300x273 CP1E N30DR A
PLC 18 DC input – 12 rơ le Output, Nguồn AC 100-240 PLC 18 DC input – 12 Transistor NPN Output, Nguồn AC 100-240 PLC 18 DC input – 12 Transistor PNP Output, Nguồn AC 100-240
CP1E-N30DR-D CP1E-N30DT-D CP1E-N30DT1-D
 CP1E N30DR A 300x273 CP1E N30DR A  CP1E N30DR A 300x273 CP1E N30DR A  CP1E N30DR A 300x273 CP1E N30DR A
PLC 18 DC input – 12 rơ le Output, Nguồn DC24 PLC 18 DC input – 12 Transistor NPN Output, Nguồn DC24 PLC 18 DC input – 12 Transistor PNP Output, Nguồn DC24
CP1E-N40DR-A CP1E-N40DT-A CP1E-N40DT1-A
     
PLC 24 DC input – 16 rơ le Output, Nguồn AC 100-240 PLC 24 DC input – 16 Transistor NPN Output, Nguồn AC 100-240 PLC 24 DC input – 16 Transistor PNP Output, Nguồn AC 100-240
CP1E-N40DR-D CP1E-N40DT-D CP1E-N40DT1-D
     
PLC 24 DC input – 16 rơ le Output, Nguồn DC24 PLC 24 DC input – 16 Transistor NPN Output, Nguồn DC24 PLC 24 DC input – 16 Transistor PNP Output, Nguồn DC24
CP1E-N60DR-A CP1E-N60DT-A CP1E-N60DT1-A
     
PLC 36 DC input – 24 rơ le Output, Nguồn AC 100-240 PLC 36 DC input – 24 Transistor NPN Output, Nguồn AC 100-240 PLC 36 DC input – 24 Transistor PNP Output, Nguồn AC 100-240
CP1E-N60DR-D CP1E-N60DT-D CP1E-N60DT1-D
     
PLC 36 DC input – 24 rơ le Output, Nguồn DC24 PLC 36 DC input – 24 Transistor NPN Output, Nguồn DC24 PLC 36 DC input – 24 Transistor PNP Output, Nguồn DC24
CP1E-NA20DR-A CP1E-NA20DT-D CP1E-NA20DT1-D
     
PLC 12 DC input – 8 rơ le Output, có thế mở rộng 2 analog input và 1 analog output, Nguồn AC 100-240 PLC 12 DC input – 8 Transistor NPN Output, có thế mở rộng 2 analog input và 1 analog output, Nguồn DC24 PLC 12 DC input – 8 Transistor PNP Output, có thế mở rộng 2 analog input và 1 analog output, Nguồn DC24

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *