Không có vấn đề gì khi ánh sáng 2 cảm biến cắt nhau?

Câu hỏi

Không có vấn đề ngay cả khi hai ánh sáng phát ra từ cảm biến quang điện khác nhau, cắt nhau ?

Câu trả lời

Không có vấn đề gì.

Permanent link to this article: https://banbientan.com/khong-co-v%e1%ba%a5n-d%e1%bb%81-gi-khi-anh-sang-2-c%e1%ba%a3m-bi%e1%ba%bfn-c%e1%ba%aft-nhau/

Gọi
Địa Chỉ
%d bloggers like this: