K33-FLK1B

Truyền tin (RS-232C) + nguồn sensor (10 VDC +/- 5%, 100 mA)

Tài liệu tiếng việt k3hb-v

Chú ý:

1. CPB chỉ có thể kết hợp với các đầu ra rơle.
2. Bộ chỉ thị chỉ có thể dùng được với một trong các phụ kiện sau: Truyền tin RS-232C/RS-485, đầu ra tuyến tính
hoặc truyền tin DeviceNet.
Các phụ kiện (Phải đặt hàng riêng)
K32-DICN: Cáp đặc biệt (dùng cho các đầu vào sự kiện có bộ đầu nối 8 chân)
K32-BCD: Cáp đầu ra BCD đặc biệt

Permanent link to this article: https://banbientan.com/k33-flk1b/

0948.956.835
%d bloggers like this: