Đường hình sin

Đường hình sin
Sóng dạng sin hay đường hình sin là hàm toán học mô tả
dao động lặp lại phẳng. Hiện tượng này thường xảy ra trong toán học thuần túy cũng như
trong vật lý, xử lý tín hiệu, kỹ thuật điện và nhiều
lĩnh vực khác.

Permanent link to this article: https://banbientan.com/duong-hinh-sin/

0948.956.835
%d bloggers like this: