Định nghĩa về Dẫn xuất

Trong kiểm soát nhiệt độ, thuật ngữ “Dẫn xuất” dùng để chỉ phản hồi cụ thể của thiết bị kiểm soát đối với tỷ lệ thay đổi của nhiệt độ đo được. 

Trong kiểm soát nhiệt độ, thuật ngữ “Dẫn xuất” dùng để chỉ phản hồi cụ thể của thiết bị kiểm soát đối với tỷ lệ thay đổi của nhiệt độ đo được. 

Permanent link to this article: https://banbientan.com/dinh-nghia-ve-dan-xuat/

Gọi
Địa Chỉ
%d bloggers like this: