1. Card mở rộng

2. DBU Dynamic Braking Unit

3. RBU Regernerative Braking

4. Keypad

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *