«

»

Print this Bài viết

PWM

Điều biến Độ rộng Xung, quá trình trong đó IGBT bật và tắt rất nhanh tạo ra điện áp một chiều
giống sóng dạng sin xoay chiều cho động cơ

Permanent link to this article: http://banbientan.com/pwm-2/


Notice: Undefined index: autoinsert in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/plugins/header-image-slider/header-image-slider.php on line 316