«

»

Print this Bài viết

Hertz

Hertz
Tần số của Dòng Xoay chiều được đo bằng Chu kỳ trên Giây, còn gọi là hertz.
-chẳng hạn 50Hz. = 50 chu kỳ trên giây
 

Permanent link to this article: http://banbientan.com/hertz/


Notice: Undefined index: autoinsert in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/plugins/header-image-slider/header-image-slider.php on line 316